top of page

Algemene voorwaarden Greenwold

 

Artikel 1 – Algemeen

  1. In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a) Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft;
b) Opdrachtnemer: Greenwold, gevestigd te: Spinozalaan 36, 1349DC, zijnde een eenmanszaak, hierna ook ‘Greenwold’:
c) Opdracht c.q. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij Greenwold zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde werkzaamheden tot het gebruikelijke werkterrein van de belastingadviseur te verrichten. Tot die werkzaamheden behoren alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven en alle verdere werkzaamheden die uit de opdracht mochten voortvloeien of die daarmee verband houden, daaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt:

  • het adviseren ten aanzien van vraagstukken van fiscaalrechtelijke aard,

  • het verzorgen van fiscale aangiften,

  • al het voorgaande in de ruimste zin van het woord.

1.2 Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Greenwold, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW.

1.3 Alle bedingen in deze Algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor Greenwold werkzaam zijn.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten c.q. Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Greenwold, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede op alle daaruit voortvloeiende en/of samenhangende overeenkomsten, alsmede op alle door Greenwold gedane aanbiedingen en/of offertes.

2.2 De toepasselijkheid van Algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Greenwold uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voorzover Greenwold deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen hebben deze afwijkingen van of aanvullingen op de Algemene voorwaarden slechts betrekking op de desbetreffende overeenkomst.

2.4 Indien enig beding, deel uitmakend van deze Algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

 

Artikel 3 – Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 De overeenkomst tussen Greenwold en opdrachtgever komt tot stand op het moment dat Greenwold de hem opgedragen werkzaamheden mondeling, dan wel schriftelijk aanvaardt, of met de uitvoering van de overeenkomst op een voor opdrachtgever kenbare wijze aanvangt.

Artikel 4 – Gegevens en informatie

4.1 Opdrachtgever is gehouden alle door Greenwold verlangde gegevens en informatie, alsmede de gegevens en informatie waarvan opdrachtgever redelijkerwijs kan weten dat Greenwold die nodig heeft voor de correcte uitvoering van de Opdracht, a) tijdig en b) in de door Greenwold gewenste vorm en c) op de door Greenwold gewenste wijze te verstrekken.

4.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de door of namens hem aan Greenwold verstrekte gegevens en informatie, ook indien deze via derden worden verstrekt of van derden afkomstig zijn, tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit.

4.3 Opdrachtgever is gehouden Greenwold onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn.

4.4 Greenwold heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het eerste, tweede en derde lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.

4.5 Extra kosten, extra uren, alsmede de overige schade voor Greenwold, ontstaan doordat Opdrachtgever niet aan de in het eerste, tweede of derde lid genoemde verplichtingen heeft voldaan, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

4.6 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de correcte naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder het aan Greenwold verstrekken en ter beschikking stellen van persoonsgegevens met betrekking tot zijn personeel, cliënten of derden, ook indien deze van derden afkomstig zijn of door derden in zijn opdracht worden verstrekt. Greenwold kan in verband met niet of niet correcte naleving door Opdrachtgever niet worden aangesproken.

Artikel 5 – Uitvoering van de Opdracht

5.1 Greenwold bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.

5.2 Indien Greenwold bij de uitvoering van de Opdracht voor rekening van Opdrachtgever derden wenst in te schakelen, zal hij daartoe slechts overgaan met goedkeuring van Opdrachtgever.

5.3 Greenwold zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren; Greenwold kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

5.4 De Opdracht wordt uitgevoerd met inachtneming van de toepasselijke (beroeps)regelgeving en hetgeen bij of krachtens de wet wordt geëist. Opdrachtgever verleent telkens en volledig medewerking aan de verplichtingen die hieruit voor Greenwold voortvloeien.

5.5 Opdrachtgever is ermee bekend dat Greenwold op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft):

  1. a) verplicht kan zijn om een onderzoek naar de identiteit van Opdrachtgever en/of cliënt te doen;

  2. b) verplicht kan zijn om bepaalde transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten.

5.6 Greenwold sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat ten gevolge van het voldoen door Greenwold aan de voor hem geldende wet- en regelgeving.

5.7 Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen Opdrachtgever en Greenwold op verzoek van één van hen door middel van elektronische mail met elkaar kunnen communiceren. Opdrachtgever en Greenwold zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische mail. Zowel Opdrachtgever als Greenwold zullen al hetgeen doen dat redelijkerwijs verwacht mag worden ter voorkoming van risico’s zoals het verspreiden van virussen en vervorming.

5.8 In geval van twijfel omtrent de inhoud en/of verzending van elektronische post zijn de data-uittreksels uit de computersystemen van Greenwold bepalend.

Artikel 6 – Aanvang, duur, opzegging, ontbinding

6.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

6.2 Opdrachtgever en Greenwold kunnen de Overeenkomst te allen tijde (tussentijds) ontbinden met inachtneming van een opzegtermijn van 3 dagen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten. De ontbinding dient met een schriftelijke opzegging te worden meegedeeld aan de andere partij.

6.3 De Overeenkomst mag per aangetekende brief door zowel Greenwold als door Opdrachtgever (tussentijds) worden ontbonden zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de andere partij niet in staat is om zijn schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden zijn activiteiten staakt of indien de andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij.

6.4 Greenwold behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) ontbinding aanspraak op betaling van de declaraties voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij de Greenwold na ontvangst van de betaling aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking stelt.

6.5 Indien tot (tussentijdse) ontbinding is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Greenwold recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, alsmede van additionele kosten die Greenwold redelijkerwijs heeft moeten maken of moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst (zoals onder meer kosten met betrekking tot eventuele onderaanneming), tenzij er feiten en omstandigheden aan de ontbinding ten grondslag liggen die aan Greenwold zijn toe te rekenen.

6.6 Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Greenwold, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Greenwold bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen.

6.7 Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor Greenwold extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

6.8 Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.

 

Artikel 7 – Intellectuele vermogensrechten

7.1 Alle rechten met betrekking tot producten van de geest die Greenwold bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder mede begrepen adviezen, werkwijzen, (model)contracten, systemen, systeem-ontwerpen en computerprogramma’s, komen toe aan Greenwold, voorzover deze niet reeds aan derden toekomen.

7.2 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Greenwold is het Opdrachtgever niet toegestaan de producten van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, onverminderd het bepaalde in Artikel 8.4.

 

Artikel 8 – Geheimhouding en exclusiviteit

8.1 Greenwold is verplicht de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voorzover op Greenwold een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking, waaronder begrepen de verplichtingen voortvloeiend uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (wwft) en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, of voor zover Opdrachtgever Greenwold van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze geheimhoudingsverplichting betreft ook de door verwerking van verschafte gegevens gekregen resultaten.

8.2 Het eerste lid verhindert niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van Greenwold, voor zover Greenwold zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de opdracht of ter zorgvuldige voldoening aan een wettelijke of beroepsplicht noodzakelijk acht.

8.3 Greenwold is, indien hij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele-, arbitrale-, bestuursrechtelijke- of strafprocedure, gerechtigd de gegevens en informatie waarvan hij bij de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen aan te wenden voorzover deze naar zijn redelijk oordeel van belang kunnen zijn.

8.4 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Greenwold is het Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Greenwold openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voorzover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van Greenwold, op Opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of indien Opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele-, arbitrale-, bestuursrechtelijke- of strafprocedure.

8.5 Greenwold is gerechtigd tot het vermelden van de naam van Opdrachtgever en het in hoofdlijnen vermelden van de verrichte werkzaamheden aan (commerciële) relaties van Greenwold ter indicatie van de ervaring van Greenwold.

8.6 Greenwold is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten aan te wenden voor statistische of vergelijkbare doeleinden, mits die uitkomsten niet tot individuele opdrachtgevers te herleiden zijn.

8.7 Uitgezonderd het bepaalde in de vorige leden, is Greenwold niet gerechtigd de informatie die hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

 

Artikel 9 – Persoonsgegevens

9.1 In het kader van een opdracht verstrekt door Opdrachtgever aan Greenwold of in het kader van het voldoen aan wettelijke verplichtingen rustende op Greenwold, kan Greenwold persoonsgegevens betreffende Opdrachtgever en/of personen verbonden aan of werkzaam bij/voor Opdrachtgever verwerken.

9.2 In verband met de optimalisering van zijn dienstverlening aan Opdrachtgever alsmede in verband met het kunnen benaderen van Opdrachtgever en/of personen werkzaam bij/voor Opdrachtgever met informatie en met diensten van Greenwold en derden, kan Greenwold persoonsgegevens verwerken.

9.3 Verwerking van persoonsgegevens door Greenwold in het kader van de activiteiten zoals het eerste en tweede lid vermeld, vindt plaats conform toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Artikel 10 – Honorarium

10.1 Opdrachtgever is aan Greenwold een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte kosten verschuldigd overeenkomstig de bij Greenwold gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen.

10.2 Greenwold heeft het recht een voorschot te vragen aan Opdrachtgever.

10.3 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Greenwold gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

10.4 Alle tarieven zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 11 – Betaling

11.1 Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in Nederlandse valuta te geschieden door storting of overmaking op de op de factuur aangegeven bankrekening binnen veertien dagen na factuurdatum. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Greenwold. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

11.2 Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn, dan wel een andere tussen partijen overeengekomen termijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Greenwold gerechtigd vanaf dat moment de wettelijke rente in rekening te brengen.

11.3 Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle door Greenwold gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten, ook voorzover deze kosten de eventuele rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij Greenwold als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.

11.4 Greenwold behoudt zich het recht voor om – ook tijdens de uitvoering van een opdracht, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Greenwold aanleiding geeft – van Opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen, bij gebreke waarvan Greenwold gerechtigd is de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

 

Artikel 12 – Reclames

12.1 Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan Greenwold te worden kenbaar gemaakt.

12.2 Een reclame schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, behoudens voorzover Greenwold aan Opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.

12.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Greenwold de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium naar evenredigheid.

 

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

13.1 Greenwold kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van Greenwold dan wel door hem ingeschakelde derden (ook niet indien deze werkzaam zijn bij een met Greenwold verbonden organisatie), tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

13.2 Greenwold is niet aansprakelijk voor bij Opdrachtgever of derden ontstane schade, die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door Opdrachtgever aan Greenwold of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Opdrachtgever.

13.3 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Greenwold, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.

13.4 Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Greenwold, uit welke hoofde ook, beperkt tot tweemaal het bedrag dat Opdrachtgever naar de maatstaf van het bepaalde in Artikel 7 als honorarium (exclusief omzetbelasting) aan Greenwold heeft betaald en/of nog verschuldigd is terzake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmede deze verband houdt.

13.5 Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Greenwold in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover Greenwold hiervoor verzekerd is.

13.6 Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat Opdrachtgever de schade redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Greenwold te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

13.7 Opdrachtgever is gehouden Greenwold schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtgever alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Greenwold ten behoeve van Opdrachtgever, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Greenwold.

 

Artikel 14-Vervaltermijn

Voorzover in deze Algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Greenwold in verband met het verrichten van werkzaamheden door Greenwold in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

 

Artikel 15 – Rechts- en forumkeuze

15.1 Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Greenwold is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

15.2 Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Greenwold voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Greenwold gevestigd is.

Artikel 16 - Wijzigingen

16.1 Greenwold is steeds bevoegd deze Algemene voorwaarden te wijzigen.

bottom of page